Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.051 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2535ปัญหารูปแบบการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครเชียงใหม่ = Problems in the form of local government : a case study of Chiang Mai Municipality / อรรถชา กัมปนาทแสนยากรอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
2549ปัญหาการถ่ายโอนงานกรมทางหลวงมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ = Problems concerning the transfer of the highway department's tasks to the local administrative organization in Chiang Mai province / สุรีย์ สมศิริสุรีย์ สมศิริ
2536ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภาจังหวัดกับนายอำเภอ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / บำรุง วอนเพียรบำรุง วอนเพียร
2537ปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of provincial administration organization in garbage and wastes disposal: a case study of Muang District, Chiang Mai Province / พยูน มีทองคำพยูณ มีทองคำ
2547ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 / พรพิมล รัตนกมลรัตน์พรพิมล รัตนกมลรัตน์
2547บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาสวนส้มในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / ประยูร วรรณราชประยูร วรรณราช
2547ทัศนคติของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ต่อนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองของประเทศไทยในปัจจุบัน / สุวรรณี อยรังสฤษฎ์กูลสุวรรณี อยรังสฤษฎ์กูล
2548ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทผู้นำการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ = Expectation of people towards the role of local political leaders: a case study of Chiang Mai Municipality / มัชฌิมา ชนะหทัยมัชฌิมา ชนะหทัย
2535บทบาทของผู้นำท้องถิ่นต่อการพัฒนาจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ = The Role of local elites in provincial development : a case study of member of Changwat Council of Chiang mai / สุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัยสุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัย
2551บทบาทผู้นำท้องถิ่นอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2550 = Role of local leaders in Saraphi District Chiang Mai Province in the 2007 general elections / สรายุธ ณะศรีสรายุธ ณะศรี