Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.054 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
10-Sep-2557ประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจารย์ ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ; ประภาวิณี เป็งนาค
2555ความรู้ความเข้าใจของประชาชน เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = The People's knowledeg and understanding of administration strucre and authority of Tambon Ping Khong Municipality, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / ภาคภูมิ โปธาภาคภูมิ โปธา
2555การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' participation in the Preschool Development Centers' Service under Borkacw Tambon Administrative Organization, Samoeng District, Chiang Mai Provnice / ณัฐ ปาณะจำนงค์ณัฐ ปาณะจำนงค์
2555การแข่งขันทางการเมือง ในการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอเมืองพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 = Political competition in Tambon Mae Pang Municipality Elections, Phrao Districe, Chiang Mai Province on 27 November B.E. 2554 / ดวงเนตร วงศ์จักร์ดวงเนตร วงศ์จักร์
2553ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลต่อการบริหารราชการของอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of transformation from Tambon Administrative Organization to Tambon Municipality on district administration in Chiang Mai Province / วิมลรัตน์ หลอดเข็มวิมลรัตน์ หลอดเข็ม
2547ผลกระทบของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / วีระศักดิ์ มีบุญมากวีระศักดิ์ มีบุญมาก
2548ความคาดหวังจากการปฏิรูประบบราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = The Expectation from the bureaucratic reform of local government promotion department officials in Chiang Mai Province / พิเชษฐ์ สกุลสรรัตน์พิเชษฐ์ สกุลสรรัตน์
2555ธรรมาธิบาลในการดำเนินการโครงการไทยเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Good governance in Thai Kemkang Project implementaion of Taladkwan Tambon Administrative Organization, Doisaket District, Chiang Mai Province / ประกฤต คำดวงดาวประกฤต คำดวงดาว
2556การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของชาวเกาหลีที่เข้ามาพำนักอาศัยระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ = Participation in community development of long stay Koreans in Chiang Mai Province / เกวลิน ปิณฑวิหคเกวลิน ปิณฑวิหค
2550ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Factors effectiveness the determination of benefits in local government organizations / สไบพรรณ์ เทพวรรณ์สไบพรรณ์ เทพวรรณ์