Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.021 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ความรู้ความเข้าใจของประชาชน เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = The People's knowledeg and understanding of administration strucre and authority of Tambon Ping Khong Municipality, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / ภาคภูมิ โปธาภาคภูมิ โปธา
2555ธรรมาธิบาลในการดำเนินการโครงการไทยเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Good governance in Thai Kemkang Project implementaion of Taladkwan Tambon Administrative Organization, Doisaket District, Chiang Mai Province / ประกฤต คำดวงดาวประกฤต คำดวงดาว
2553ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลต่อการบริหารราชการของอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of transformation from Tambon Administrative Organization to Tambon Municipality on district administration in Chiang Mai Province / วิมลรัตน์ หลอดเข็มวิมลรัตน์ หลอดเข็ม
2550บทบาทของอำเภอต่อการบริหารงานท้องถิ่นในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of district office in local administration of Saraphi District, Chiang Mai Province / ภัทราพร ลายจุดภัทราพร ลายจุด
2555การแข่งขันทางการเมือง ในการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอเมืองพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 = Political competition in Tambon Mae Pang Municipality Elections, Phrao Districe, Chiang Mai Province on 27 November B.E. 2554 / ดวงเนตร วงศ์จักร์ดวงเนตร วงศ์จักร์
2555การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' participation in the Preschool Development Centers' Service under Borkacw Tambon Administrative Organization, Samoeng District, Chiang Mai Provnice / ณัฐ ปาณะจำนงค์ณัฐ ปาณะจำนงค์
2555รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับข้าราชการประจำของเทศบาลนครเชียงราย = Pattern of relationship between Chiang Rai Municipality's Local Politicians and government officers / วรินิล อิ่นคำวรินิล อิ่นคำ
2551ความสำเร็จในการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Achieverment in establishing good governance system in Tambon Administrative Organization, Amphoe Chom Thong, Changwat Chiang Mai / สิทธิชัย รุ่งศรีทองสิทธิชัย รุ่งศรีทอง
2546ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุภาพร ราธิเสนสุภาพร ราธิเสน
2547ผลกระทบของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / วีระศักดิ์ มีบุญมากวีระศักดิ์ มีบุญมาก