Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.03 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555แนวคิดเรื่องเงินในพุทธปรัชญา = Concept of money in Buddhist philosophy / สุมาลย์ นบนอบสุมาลย์ นบนอบ
2533การศึกษาวิเคราะห์เรื่องกรรมในปรัชญาพุทธกับปรัชญาสางขยะ-โยคะ / ศิริรัตน์ ปุรณะพรรค์ศิริรัตน์ ปุรณะพรรค์
2533การศึกษาความคิดเรื่อง รูป ในพุทธศาสนา / นันทพร วรกุลนันทพร วรกุล
2540การใช้เหตุผลทางตรรกะในพระไตรปิฎก / พระมหาบุญไทย ด้วงวงศ์บุญไทย, พระมหา
2539แนวคิดเรื่องสุคติในพุทธปรัชญาเถรวาท / พระเจริญ พันธุรีเจริญ พันธุรี, ภิกขุ
2543การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องเจตจำนงดีของค้านท์กับแนวคิดในพุทธปรัชญา / สิริวรรณ ตั้งจิตตาภรณ์สิริวรรณ ตั้งจิตตาภรณ์
2542แนวคิดการสร้างพลังชุมชนในพุทธปรัชญา / อุทิศ จิตเงินอุทิศ จิตเงิน
2547การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนในพุทธปรัชญาเถรวาท / พระบุญรอด บุญมีประเสริฐบุญรอด บุญมีประเสริฐ, พระ
2544การศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์เรื่องเวลาในปรัชญาของคานท์กับพุทธปรัชญา / สันธยา ลีลาไวสันธยา ลีลาไว
2550การเข้าถึงพุทธปรัชญาและวิธีการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ (บุญมี โชติปาโล) = Access to Buddhist philosophy and teaching method of Phrabhavanavisalthera (Boonmee Jotipalo) / ปฐมพงศ์ ลิ้มเจริญปฐมพงศ์ ลิ้มเจริญ