Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การใช้เหตุผลทางตรรกะในพระไตรปิฎก / พระมหาบุญไทย ด้วงวงศ์บุญไทย, พระมหา
2543การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องเจตจำนงดีของค้านท์กับแนวคิดในพุทธปรัชญา / สิริวรรณ ตั้งจิตตาภรณ์สิริวรรณ ตั้งจิตตาภรณ์
2542แนวคิดการสร้างพลังชุมชนในพุทธปรัชญา / อุทิศ จิตเงินอุทิศ จิตเงิน
2547การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนในพุทธปรัชญาเถรวาท / พระบุญรอด บุญมีประเสริฐบุญรอด บุญมีประเสริฐ, พระ
2544การศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์เรื่องเวลาในปรัชญาของคานท์กับพุทธปรัชญา / สันธยา ลีลาไวสันธยา ลีลาไว
2541ความหมายของความตาย : การตีความตามพุทธปรัชญา / ณัฎยา วาสิงหนณัฎยา วาสิงหน