Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543แนวคิดเชิงปรัชญาที่ปรากฏในบทหนังตะลุงของนายฉิ้น อรมุต / อาริยา แทรกสุขอาริยา แทรกสุข
2542แนวคิดเชิงปรัชญาในคัมภีร์ พระเจ้าเลียบโลก และอิทธิพลที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวลาว / บุญเที่ยง พมมะจันทร์บุญเที่ยง พมมะจันทร์
2544อภิปรัชญาในความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ในนครศรีธรรมราช / พรพรหม ชลารัตน์พรพรหม ชลารัตน์
2547แนวคิดทางอภิปรัชญาและจริยศาสตร์ในพิธีบูชาอินทขีล จังหวัดเชียงใหม่ / มัณฑนา กิตติวรากูลมัณฑนา กิตติวรากูล
2544ความคิดทางปรัชญาในฟิสิกส์สมัยใหม่ / วีระ บูรณะบัญญัติวีระ บูรณะบัญญัติ
2545แนวคิดทางปรัชญาในภาพจิตรกรรมฝาผนัง สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น / อภิชาติ กวินสุขอภิชาติ กวินสุข
2544แนวคิดเชิงปรัชญาในวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน / สัญญา สะสองสัญญา สะสอง
2538การศึกษาเชิงวิจารณ์ความคิดของ เอ.เจ.แอร์ เกี่ยวกับอภิปรัชญา / สมใจยิ่ง คงประเสริฐสมใจยิ่ง คงประเสริฐ