Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542แนวคิดการสร้างพลังชุมชนในพุทธปรัชญา / อุทิศ จิตเงินอุทิศ จิตเงิน
2543การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องเจตจำนงดีของค้านท์กับแนวคิดในพุทธปรัชญา / สิริวรรณ ตั้งจิตตาภรณ์สิริวรรณ ตั้งจิตตาภรณ์
2547การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนในพุทธปรัชญาเถรวาท / พระบุญรอด บุญมีประเสริฐบุญรอด บุญมีประเสริฐ, พระ
2544การศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์เรื่องเวลาในปรัชญาของคานท์กับพุทธปรัชญา / สันธยา ลีลาไวสันธยา ลีลาไว
2551แนวคิดเรื่องธรรมชาติในทัศนะของ สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า = Satya Narayan Goenka's concept of nature / จิรศักดิ์ แสงพลสิทธิ์จิรศักดิ์ แสงพลสิทธิ์
2552การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องมนุษย์ในนวนิยายของดอสโตยเยียฟสกีที่สัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องจริตในพุทธปรัชญา = A Critical study of Dostoevsky's novels : concept of man in relation to carita in buddhist philosophy / นครินทร์ กลั่นบุศย์นครินทร์ กลั่นบุศย์
2550การเข้าถึงพุทธปรัชญาและวิธีการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ (บุญมี โชติปาโล) = Access to Buddhist philosophy and teaching method of Phrabhavanavisalthera (Boonmee Jotipalo) / ปฐมพงศ์ ลิ้มเจริญปฐมพงศ์ ลิ้มเจริญ
2555แนวคิดเรื่องเงินในพุทธปรัชญา = Concept of money in Buddhist philosophy / สุมาลย์ นบนอบสุมาลย์ นบนอบ
2551แนวคิดเรื่องความรุนแรงในพุทธปรัชญาเถรวาท = A Concept of violence in Theravada Buddhist Philosophy / พระชิดชัย สีดอกไม้พระชิดชัย สีดอกไม้
2553แนวคิดเรื่องจตุษโกฏิของนาคารชุน = Nagarjuna's Concept of Catuskoti / วิสุทธิรักษ์ วงค์คมวิสุทธิรักษ์ วงค์คม