Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.054 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การศึกษาลักษณะคัมภีร์ปกรณ์วิเสสพระวินัยล้านนา / พระดิเรก วชิรญาโณ (อินจันทร์)ดิเรก วชิรญาโณ, ภิกขุ
2544การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสิทธิส่วนบุคคลในพระไตรปิฎก / พระมหาปัญญา เประยะโพธิ์เดชปัญญา, พระมหา
2533การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปฏิบัติสมาธิของสำนักต่าง ๆ ในประเทศไทยกับการปฏิบัติสมาธิในพระไตรปิฎก / เรืองฤทธิ์ แสนนวลเรืองฤทธิ์ แสนนวล
2545แนวคิดเรื่องวิญญาณในพุทธศาสนาเถรวาท / พระมหเริงสรวง ดาษไธสงเริงสรวง ดาษไธสง, พระมหา
2536ความคิดทางการเมืองในสุตตันตปิฎก / ธนา นวลปลอดธนา นวลปลอด
2540การบริโภคปัจจัย 4 ของพระภิกษุสงฆ์ : ข้อพิจารณาทางจริยธรรม / พระเยื้อง ปั้นเหน่งเพชรพระเยื้อง
2540การศึกษาวิเคราะห์วิธีระงับอธิกรณ์ตามพระวินัยปิฎก : ศึกษาตัวอย่างจากกรณีพระนิกร ธมฺมวาที / สมผล อิ่นคำสมผล อิ่นคำ
2540การใช้เหตุผลทางตรรกะในพระไตรปิฎก / พระมหาบุญไทย ด้วงวงศ์บุญไทย, พระมหา