Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.041 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ความคิดทางปรัชญาในภาษิตม้ง / ยุทธพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์ยุทธพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
2542แนวคิดทางปรัชญาของสมัคร บุราวาศ / ธนารักษ์ กาญจนขันธกุลธนารักษ์ กาญจนขันธกุล
2547ความคิดทางปรัชญาในภาษิตล้านนา / พระวัลลภ ธรรมหมื่นยองพระวัลลภ ธรรมหมื่นยอง
2546แนวคิดเชิงปรัชญาที่ปรากฎในประเพณีแห่เทียนพรรษาของประชาชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี / ธิดารัตน์ ดวงสินธุ์ธิดารัตน์ ดวงสินธุ์
2552การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องเสรีภาพในทัศนะของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล กับ ฌอง-ปอล ซาร์ตร = Comparative study of the concept of freedom from the perspectives of Seksan Prasertkul and Jean-Paul Sartre / อภิวัฒน์ บุตรอุดมอภิวัฒน์ บุตรอุดม
2549แนวคิดเรื่องเมตตาในเวสสันดรชาดก = The Concept of Metta' in Vessantara Jataka / กันยารัตน์ รินศรีกันยารัตน์ รินศรี
2551แนวคิดเชิงปรัชญาในพิธีกรรมหมอธรรม = Philosophical concept in Modham rituals / อธิราชย์ นันขันตีอธิราชย์ นันขันตี
2551แนวคิดเชิงปรัชญาในพิธีกรรมลำทรง ในเขตอำเภอมัญจาคีรี และอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น = A Philosophical concept in Lam Song rituals in Mancha Khiri and Phra Yuen Districts, Khon Kaen Province / เกรียงไกร ผาสุตะเกรียงไกร ผาสุตะ
2552ความหมายของชีวิตในทัศนะผู้พิการทางสายตา = Meaning of life from the perspective of the blind / มัทนาวดี ตันสกุลมัทนาวดี ตันสกุล
2553วิธีเข้าถึงสัจจะในทัศนะของ รพินทรนาถ ฐากูร = Approach to the truth from rabindranath tagore's perspective / พนารัตน์ จันทร์สิทธิเวชพนารัตน์ จันทร์สิทธิเวช