Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 20 (Search time: 0.052 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในการทำงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่ / วราภรณ์ ลิ้มไพบูลย์วราภรณ์ ลิ้มไพบูลย์
2546การเปรียบเทียบ ความห่างเหินทางสังคม การปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ทำงานในระบบกะ / ศุภนารี เกษมมาลาศุภนารี เกษมมาลา
2546ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและบุคลิกภาพของพนักงานกับความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ / อาภาภรณ์ พิทักษ์กำพลอาภาภรณ์ พิทักษ์กำพล
2542ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของพนักงานที่ถูกลดค่าตอบแทน / รังสิมา หอมเศรษฐีรังสิมา หอมเศรษฐี
2546ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและความสำเร็จในวิชาชีพทันตแพทย์ / พิริยะ เชิดสถิรกุลพิริยะ เชิดสถิรกุล
2546ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ทัศนคติต่ออาชีพและความสำเร็จในอาชีพ ของผู้แทนขายสินค้าอุตสาหกรรม / ลลนา เลิศพฤกษ์ลลนา เลิศพฤกษ์
2545ปัจจัยที่พยากรณ์พฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในองค์การ / เยาวลักษณ์ ปานพลอยเยาวลักษณ์ ปานพลอย
2547ปัจจัยที่พยากรณ์พฤติกรรมการขับรถอย่างปลอดภัย ของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่ง จำกัด / ภักวิภา ศักดิ์ศรีภักวิภา ศักดิ์ศรี
2544ปัจจัยที่พยากรณ์ความปราถนาในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการปฎิบัติงานของพนักงานอุตสาหกรรมเกษตร / วรพรรณ เพ็ญตระกูลชัยวรพรรณ เพ็ญตระกูลชัย
2545การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของพนักงานธนาคารระดับหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จในการทำงานสูงและต่ำ / อภิวัฒน์ จันกันอภิวัฒน์ จันกัน