Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.103 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546พฤติกรรมการสื่อสารของตัวละครในสุธนชาดกฉบับล้านนา / อัมพร ชัยวาปินอัมพร ชัยวาปิน
2546การศึกษาวิเคราะห์เรื่องสุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง / อัมพวรรณ สุริยะไชยอัมพวรรณ สุริยะไชย
2542การศึกษาเชิงวิเคราะห์การกำเนิดในลักษณะเหนือธรรมชาติของตัวละครสำคัญในวรรณกรรมชาดกนอกนิบาตล้านนา / กาญจนา ฐิติปัญญาวัฒน์กาญจนา ฐิติปัญญาวัฒน์
2543กลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างเรื่องชาดก : กรณีศึกษาจากสุวัณณสังขราชกุมมารชาดก / ธิตินัดดา จินาจันทร์ธิตินัดดา จินาจันทร์
2546กลวิธีการซ้อนคำในปัญญาสชาดกฉบับล้านนา / จันทร์จิรา วงษ์เรียบจันทร์จิรา วงษ์เรียบ
2544การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของพระอินทร์ในปัญญาสชาดกฉบับล้านนา / สุภณิดา เชื้ออินต๊ะสุภณิดา เชื้ออินต๊ะ
2555แนวคิดเรื่องภาวะผู้นำในชาดก = Concept of leadership in the Jatakas / พระทศพล พรมมินทร์พระทศพล พรมมินทร์
2549แนวคิดเรื่องเมตตาในเวสสันดรชาดก = The Concept of Metta' in Vessantara Jataka / กันยารัตน์ รินศรีกันยารัตน์ รินศรี
2535พุทธเสนกะ : การวินิจฉัยต้นฉบับและการศึกษาพฤติกรรมของตัวละคร / วิบูลย์วรรณ มุสิกะนุเคราะห์วิบูลย์วรรณ มุสิกะนุเคราะห์
2546ความเปรียบในปัญญาสชาดกฉบับล้านนา / ขนิษฐา รัติวนิชขนิษฐา รัติวนิช