Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 361-370 of 417 (Search time: 0.026 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมก้าวร้าว ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงใหม่ / นิภาพรรณ ต่อซาวนิภาพรรณ ต่อซาว
2547ความเครียดของมัคคุเทศก์กับคุณภาพในการให้บริการตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยว = Guides' stress and quality of services as perceived by tourists / สมใจ พิทักษ์สกุลกานต์สมใจ พิทักษ์สกุลกานต์
2551มุมมองของพระพุทธศาสนาต่อการใช้สเต็มเซลล์ ในการรักษาโรค = The Buddhist perspective on Stem Cell Treatment / พระเดชณรงค์ มะลิแก้วพระเดชณรงค์ มะลิแก้ว
2549ความสัมพันธ์ระหว่างการหล่อหลอมทางสังคมของผู้บริโภคและรูปแบบการตัดสินใจซื้อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Relationship between consumer socialization and decision-making styles of purchasing of high-school students in Amphoe Muang Changwat Chiang Mai / อังคณา ภู่ตระกูลอังคณา ภู่ตระกูล
2546ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเยาวชนในการเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ = Satisfaction of youth tourists viviting the Chiang Mai Zoo / cอรชุดา ศรีนุ่มอรชุดา ศรีนุ่ม
2008Factors influencing the online databases usage among undergraduate CMU Students at Central Library, Chiang Mai University = ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Wiparat FhaikaewWiparat Fhaikaew
2547ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ บุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / เพ็ญภัทร รุทธนานุรักษ์เพ็ญภัทร รุทธนานุรักษ์
2552การใช้หลักการตลาดเพื่อส่งเสริมงานบริการของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ = The use of marketing principles to promote Library services at Ratchamangkhalaphisek National Library, Chiang Mai / มารุต สิงห์โทราชมารุต สิงห์โทราช
2548ความเครียดและการสนับสนุนทางสังคมของคู่สมรสที่มีบุตรยาก = Stress and social support of infertile couples / รุ่งอรุณ เศรษฐบุตรรุ่งอรุณ เศรษฐบุตร
2546ปัจจัยส่วนบุคคล และ การรับรู้ประโยชน์ของการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการตลาดเพื่อการพยากรณ์ความ ปรารถนาในการเข้าสู่ระบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมและกลาง / ชุลีพร ศรีทองชุลีพร ศรีทอง