Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 108 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของพนักงาน บริษัท เชียงใหม่ฟู้ดแอนด์เบฟเอร์เรจ จำกัด / ฌัลลกัณฐ์ ปิยะธนานนท์ฌัลลกัณฐ์ ปิยะธนานนท์
2547คุณภาพของการบริการตามการรับรู้ของลูกค้าโรงเรียนสอนภาษาจีนกลางในเขตจังหวัดเชียงใหม่ / เสรี วงศ์สมฤดีเสรี วงศ์สมฤดี
2546การเปรียบเทียบลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและวิธีการจัดการระหว่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จสูงและต่ำในการดำเนินธุรกิจการค้าและการบริการขนาดย่อมและขนาดกลางในจังหวัดเชียงใหม่ / ภาณี อุบลศรีภาณี อุบลศรี
2546ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / รุจี อุศศิลป์ศักดิ์รุจี อุศศิลป์ศักดิ์
2546การศึกษาเปรียบความรู้ การประเมินค่า และการปฎิบัติตามข้อกำหนด มอก. 18001 ระหว่างผู้ปฎิบัติงานด้าน ซ่อมบำรุงรักษาของโรงไฟ้ฟ้าแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / จรูญลักษณ์ รัตนมงคลศักดิ์จรูญลักษณ์ รัตนมงคลศักดิ์
2546การเปรียบเทียบลักษณะบุคลิกภาพ ลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตนของบัณฑิตที่มีสถานภาพการจ้างงานแตกต่างกัน / ปรารถนา โฆสิโตปรารถนา โฆสิโต
2547วิเคราะห์การประยุกต์หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จรัส ปันธิจรัส ปันธิ
2547การเปรียบเทียบการรับรู้ภาวะผู้นำและความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อการบังคับบัญชาของหัวหน้างานเพศชายและเพศหญิง / โชติณัฏฐ์ คงพานิชโชติณัฏฐ์ คงพานิช
2547ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำงานกับความเครียดของพนักงานในโรงงานทอผ้าไหมแห่งหนึ่ง ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฏฐรี พิเดชณัฏฐรี พิเดช
2547ความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / สุทธิพร นิราพาธสุทธิพร นิราพาธ