HUMAN: Independent Study (IS) : [417] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 417
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2020ความสัมพันธ์ระหว่างการกลั่นแกล้งในที่ทำงานกับความเครียดและความตั้งใจในการลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพ: บทบาทการเป็นตัวแปรปรับของการเผชิญปัญหาทัศนีย์ หอมกลิ่น; กชกร ทรัพย์พันแสน
Apr-2020การสร้างชีวิตที่สองในเกมออนไลน์: กรณีศึกษาชุมชนของ ผู้เล่นในญี่ปุ่นหลัง ค.ศ.2000ชิเกฮารุ ทานาเบ; ฤกษ์ดี มโนวชิรสรรค์
Jun-2020Flouting maxims in Thai mobile network advertisements on televisionChawadon Ketkaew; Sumintra Maklai; Jomchaya Mangmati
Jun-2020ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของข้าราชการครู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์; กัญญาภัค คำดา
Jul-2020ผ้ายันต์พระสิหิงค์: รูปแบบ และความเชื่อทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล; พระณัฐภัณฑ์ พรมใจ
May-2020ปัจจัยพยากรณ์ความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ชูชัย สมิทธิไกร; วีรพล แก้วพันธ์อ่ำ
Jun-2020พฤติกรรมสารสนเทศของนักบวชหญิงศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชนิตว์ ลีนาราช; ทวีลักษณ์ วรรณศรีรัตน์
Apr-2020ปัจจัยพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานบุคลากรในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ดร.ทัศนีย์ หอมกลิ่น; นันท์นภัส ชมชื่น
May-2020ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บทบาทที่คลุมเครือในการทางานกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษแห่งหนึ่ง: บทบาทการเป็นตัวแปรปรับของกลวิธี การเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์; ยิ่งยศ ปลาทอง
May-2020การพัฒนาระบบการจัดการของลืมสาหรับสถานีตารวจท่องเที่ยว 1 จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี; พรพิมล พุทธวงค์
Apr-2016Metaphor of War in Thai Political News in Matichon Daily NewspaperAssoc. Prof. Dr. Saranya Savetamalya; Panupong Intawong
Apr-2016Orientalist representations of Asians in American rock music videos by Linkin Park and Thirty Seconds to MarsIsaraporn Pissa-ard; Weerawat Lertromyanant
Apr-2016Speech act analysis of interpersonal response on success and failure in the classroomSaranya Savetamalya; Boonyanuch Puthornjai
Dec-2015ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางใจ การรับรู้ความสำเร็จในอาชีพ ความเชื่อในความสามารถของตนเอง และความตั้งใจในการคงอยู่ในอาชีพนักแปลอิสระผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์; ปัทมา พัฒนิบูลย์
Sep-2015ความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มเอียงทางบวกกับความผูกพัน ต่องานและความพึงพอใจในอาชีพของนักเทคนิคการแพทย์ ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร; ภคินี ตันติเวทย์
May-2015การพัฒนาการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้ห้องสมุดและจริยธรรมทางวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อ.ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์; รศ.อังสนา ธงไชย; ศกุนต์ ขันคำ
Aug-2015ความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาต่อคุณภาพบริการของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาจารย์ ดร.พรนภา แสงดี; สุชาดา หงษ์ทอง
Aug-2015การใช้เครือข่ายทางสังคมในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์อังสนา ธงไชย; จุฑาทิพย์ วิจิตร์
Jul-2016A Marxist Analysis of the Video Game Metal Gear Solid 4: Guns of the PatriotsAsst. Prof. Dr. Bordin Chinda; Sutta Chaiyarasamee
Sep-2017ปัจจัยพยากรณ์ความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้าอุปกรณ์บ้านและเครื่องครัวอาจารย์ ดร. อิสระ บุญญะฤทธิ์; สรัลชนา ตรีไตรรัตนกูล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 417