Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551สภาพการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ = State of using sufficiency economy philosophy in learning provision of teachers at chiang Mai College of Agriculture and Technology / ฐิติมน ทองพิมพ์ฐิติมน ทองพิมพ์
2552การประเมินหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ = Evaluation of intergrated module on sufficiency economy for Prathom Suksa 4. Varee Chiangmai School / ศรินยา ดวงสันศรินยา ดวงสัน
Jun-2015การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกัญญา กำศิริพิมาน; ชรินทร์ มั่งคั่ง; วชิระ ครินชัย