Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.031 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2530การผลิตชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อน / ชนินทร์ ยาระณะชนินทร์ ยาระณะ
2532การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการใช้สื่อการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในเขตภาคเหนือของประเทศไทย / ชาลี กาญจนรัตน์ชาลี กาญจนรัตน์
2531การศึกษาวิธีการผลิตหัวเรื่องสไลด์รูปแบบต่าง ๆ / อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์อำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
2531การผลิตสื่อการสอนโดยวิธีถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวดำประเภทไฮคอนทราสท์ / นรีรัตน์ สุตสุนทรนรีรัตน์ สุตสุนทร
2531การผลิตรายการเทปโทรทัศน์เรื่อง การใช้คำถามในการสอน สำหรับนักศึกษาครู / นิพนธ์ จุฬพันธ์ทองนิพนธ์ จุฬพันธ์ทอง
2534การออกแบบชุดการเรียนเรื่อง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อใช้ในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท / อุดมสิทธิ์ จิตรวิจารณ์อุดมสิทธิ์ จิตรวิจารณ์
2531การศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านกราฟิก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตสื่อการสอน / มนตรี ดวงจิโนมนตรี ดวงจิโน
2532การผลิตชุดการเรียนสื่อประสมสำหรับการเรียนด้วยตนเองเรื่อง กฎของนิวตัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / สุรินทร์ เกตุทับทิมสุรินทร์ เกตุทับทิม
2530กระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นภาพโปร่งใสสำหรับการศึกษา / สราวุธ สุขมลสราวุธ สุขมล
2531การผลิตรายการเทปโทรทัศน์เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / ธวัชชัย วีระสกุลรัตน์ธวัชชัย วีระสกุลรัตน์