Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 1686 (Search time: 0.011 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การจัดการงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ปรารถนา โกวิทยางกูร; เพ็ญศรี รัตตนิทัศน์
Aug-2015การใช้บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่รองศาสตราจารย์วีณา วโรตมะวิชญ; ญาณิศา ชนะเดช
Aug-2558การให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อุทุมพร กอบแก้ว
Aug-2558อุปสรรคของการปฏิบัติงานของครูในห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวรักษ์ ศิวารมย์; รองศาสตราจารย์ ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์; ธาริณี ชินวัฒน์
Oct-2015การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; พัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร
Jun-2015การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี มณีกุล; อุบลทิพย์ ป้อมโม
Jun-2015การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมชุมชนแม่สอด สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี จังหวัดตากรองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี มณีกุล; รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; ภัทราภรณ์ วัฒนฤกษ์ปรีชา
8-May-2557ผลของการใช้ชุดเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนา การเขียนของเด็กดาวน์ซินโดรมรองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีกร ทองสุขดี; รองศาสตราจารย์ สร้อยสุดา วิทยากร; สุทัตตา กัฬหะสุต
Aug-2015แนวทางการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; แววดาว บุญตา
Jul-2558การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ อรุณรัตน์; รำพึง งามตา