Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1691-1700 of 1722 (Search time: 0.019 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2015ทัศนคติของครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการจัดการเรียนร่วมรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี; รองศาสตราจารย์สร้อยสุดา วิทยากร; เจริญศรี ศรีจันทร์ดร
Jun-2014การใช้กิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ของเด็กออทิสติกรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แสง-ชูโต; รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี; พัทยา เชี่ยววิชา
Jun-2015การสร้างชุดการสอนการเขียนสะกดคำที่ตรงมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. กรองกาญจน์ อรุณรัตน์; เบญจมาภรณ์ เรือนติ๊บ
Jun-2015การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การประเมินแบบมีส่วนร่วม สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเทอดไทย จังหวัดเชียงรายกัญญา กำศิริพิมาน; ชรินทร์ มั่งคั่ง; ขวัญดาว วาฤทธิ์
Jun-2015การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกัญญา กำศิริพิมาน; ชรินทร์ มั่งคั่ง; วชิระ ครินชัย
Jun-2015การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ โดยใช้ประเด็นชุมชนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดประชาเกษม (น้ำซุ้ม–ห้วยกว้าง) จังหวัดเชียงใหม่จารุณี มณีกุล; ชรินทร์ มั่งคั่ง; วรลักษณ์ คำทอง
May-2015การพัฒนาการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อุไรวรรณ หาญวงค์; ศิริพร จินาวงศ์
Dec-2015การสังเคราะห์งานวิจัยของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2556อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; สมชาย พันธุ์สันติกุล
Oct-2014แนวคิดและพัฒนาการการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วง พ.ศ.2542 - 2554ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อรรณพ พงษ์วาท; เพิก พงษ์ไทย
Jun-2015การสร้างชุดฝึกทักษะ เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์; อรพรรณ แดงทองดี