Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1611-1620 of 1722 (Search time: 0.014 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2538สภาพการปฏิบัติงานของครูในคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล ในจังหวัดเชียงราย / สมศักดิ์ มาลาวิลาศสมศักดิ์ มาลาวิลาศ
2538สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / สิริ นมะหุตสิริ นมะหุต
2540ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้หนังสือเรียนชุดพื้นฐานภาษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน = / สนั่น ศรีกอกสนั่น ศรีกอก
2540สภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนประถมศึกษาบนพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / อภินันท์ นาระตะอภินันท์ นาระตะ
2540การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / จริยา เกษมราษฎร์จริยา เกษมราษฎร์
2540ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / ประหยัด วรปรีชาประหยัด วรปรีชา
2540แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / ทรงพล เทพคำทรงพล เทพคำ
2540ปัญหาและความต้องการของครูเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการนิเทศของกลุ่มโรงเรียน / นราวิชญ บวรบุญฤทธิ์นราวิชญ บวรบุญฤทธิ์
2540สภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / ณรงค์ ปอกกันทาณรงค์ ปอกกันทา
2540สภาพและแนวทางการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / อรพินท์ ญาณสร้อยอรพินท์ ญาณสร้อย