Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 28 (Search time: 0.065 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การผลิตชุดการเรียนสื่อประสมสำหรับการเรียนด้วยตนเองเรื่อง กฎของนิวตัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / สุรินทร์ เกตุทับทิมสุรินทร์ เกตุทับทิม
2549การใช้ชุดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่อง การวัดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Use of learning center instruction package on measurement for Prathom Suksa 4 students / ทศพร ณ เชียงใหม่ทศพร ณ เชียงใหม่
2552การพัฒนาทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล = Development of mathematics word problem solving skills of Prathom Suksa 4 students through K W D L technique / บุณฑริกา พงศ์ศิริวรรณบุณฑริกา พงศ์ศิริวรรณ
2527การสร้างชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเรื่อง การศึกษานอกโรงเรียน / สุธีรา สุนิลหงษ์สุธีรา สุนิลหงษ์
2528การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปประกอบเสียงสำหรับวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษา 1 เรื่องเครื่องฉายภาพกับนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู / เกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน์เกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน์
2528การผลิตโมดูลสำหรับวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเรื่อง การสื่อความหมายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู / สมพงษ์ บุญเลิศสมพงษ์ บุญเลิศ
2530กระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นภาพโปร่งใสสำหรับการศึกษา / สราวุธ สุขมลสราวุธ สุขมล
2531การผลิตรายการเทปโทรทัศน์เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / ธวัชชัย วีระสกุลรัตน์ธวัชชัย วีระสกุลรัตน์
2531การสร้างสื่อการสอนรายวิชา ชพ 101 เขียนแบบเทคนิค 1 เรื่อง การอ่านแบบ โดยใช้หลักมิติสัมพันธ์ / วิมาน กะริอุณะวิมาน กะริอุณะ
2530การศึกษาสภาพและปัญหาของศูนย์นวัตกรรมและอุปกรณ์การสอนจังหวัดเชียงใหม่ / เอนก ปัญโญเอนก ปัญโญ