Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.063 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจร้านอาหารพื้นเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benefit analysis of one native restaurant in San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / พันทิวา พรหมนุชานนท์พันทิวา พรหมนุชานนท์
2554การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพริกหวานของเขตพื้นที่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of bell peppers production in Maerim district, Chiang Mai province / วิติยา สุวรรณวิติยา สุวรรณ
2555การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจที่พักแรมโฮสเทลในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Potential analysis of hostel business in Mueang District, Chiang Mai Province / บริรักษ์ รัตนาวังเจริญบริรักษ์ รัตนาวังเจริญ
2555การศึกษาการป้องกันความเสียหายจากดินถล่มในจังหวัดน่าน กรณีศึกษาจากมุมมองการท่องเที่ยวทางรถยนต์ = Study of landslide damage prevention in Nan Province: case study of car tourisms perspective / ภัทริยา ชัยศรีภัทริยา ชัยศรี
2550การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงสุกร = Cost-benefit analysis of biological gas production from swine farm / มานิตย์ สิงห์ทองชัยมานิตย์ สิงห์ทองชัย
2551การวิแคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตไม้ดอกเมืองหนาวบางชนิดในพื้นที่โครงการหลวง = Cost-benefit analysis of some selected temperate flowers production in the Royal Project Area / กฤษณา ภูรังษีกฤษณา ภูรังษี
2551การลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานในกระบวนการผลิต = Cost reduction of non-conforming products in manufacturing process / สุทัยสวาสดิ์ คงขุนเทียนสุทัยสวาสดิ์ คงขุนเทียน
2550การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกปาล์มน้ำมันและสบู่ดำในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย = Cost and benefit analysis of oil palm and jatropha production in Northern Thailand / อรอนงค์ พลอยวิเลิศอรอนงค์ พลอยวิเลิศ
2550การวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาพยาบาลและประเมินคุณภาพในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี = An analysis of unit costs and quality assessment of health care services in Kaisurasakmontri Hospital, Lampang Province /cกุลนิกา อินปา;"An analysis of unit costs and quality assessment of health care services in Kaisurasakmontri Hospital, Lampang Province"กุลนิกา อินปา
2550การวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตสุกรขุนในจังหวัดลำปาง = Cost analysis of swine production in Lampang / สุธี นิคมสุธี นิคม