Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1131-1138 of 1138 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540ผลกระทบของสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ / สมชาย คูอาริยะกุลสมชาย คูอาริยะกุล
2540การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / ปัญญา พิเชียรสุนทรปัญญา พิเชียรสุนทร
2540ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการให้สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค ของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ / นิกร สิมะสถิตย์ชัยนิกร สิมะสถิตย์ชัย
2540ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาการชำระหนี้ของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ / จรูญรัตน์ ตระการศิรินนท์จรูญรัตน์ ตระการศิรินนท์
2540การศึกษาอุปสงค์ต่อสินเชื่อเพื่อการศึกษาและบทบาทของธนาคารพาณิชย์ / รุ่งกาล เมธาทิพย์รุ่งกาล เมธาทิพย์
2540การศึกษาเปรียบเทียบตลาดตราสารหนี้ไทยกับต่างประเทศ / ภัทราภา โตเจริญภัทราภา โตเจริญ
2539การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการให้บริการทางการเงิน สำหรับการค้าระหว่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ = An Economic analysis of financial services for foreign trade in Chiang Mai Province / พรรณปพร ทามณีวันพรรณปพร ทามณีวัน
2557การวิเคราะห์ค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประเสริฐ ไชยทิพย์; ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; สุนิษา ตุ้ยยวง