Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 40 (Search time: 0.024 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จแห่งหนึ่งในอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Financial cost-benefit analysis of a ready mixed concrete plant in Mae Chan District, Chiang Rai Province / ประเสริฐ หาญศุภลักษณ์ประเสริฐ หาญศุภลักษณ์
2547การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจค้าปลีกรถจักรยานยนต์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Financial cost-benefit analysis of motorcycle retail business in Mueang District, Lampang Province / มทีรา สัทธาธิกมทีรา สัทธาธิก
2547การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของร้านหัตถกรรมของที่ระลึกที่ทำด้วยผ้าไหมแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benefit analysis of a silk souvenir handicraft shop in Mueang District, Chiang Mai Province / เนรัญชลา นีลดานุวงศ์เนรัญชลา นีลดานุวงศ์
2547การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost and benefit analysis of an International Cargo shipment business in Chiang Mai Province / ณัทภัค พึ่งสวัสดิ์ณัทภัค พึ่งสวัสดิ์
2547การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการการผลิตซีอิ้วไม่ปรุงแต่งสารเคมี = Financial cost-benefit analysis of chemical free soy sauce production project / ฟองจันทร์ หลวงจันทร์ดวงฟองจันทร์ หลวงจันทร์ดวง
2547การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจร้านซัก อบ รีด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benefit analysis of laundry service business in Mueang District Chiang Mai province / ศักดิ์ดา ดีวาจาศักดิ์ดา ดีวาจา
2547การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของฟาร์มกล้วยไม้สกุลฟาแลนน๊อปซิสแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benefit analysis of a phalaenopsis orchid farm in Chiang Mai Province / ศศิธร ริ้วทองศศิธร ริ้วทอง
2555การศึกษาการป้องกันความเสียหายจากดินถล่มในจังหวัดน่าน กรณีศึกษาจากมุมมองการท่องเที่ยวทางรถยนต์ = Study of landslide damage prevention in Nan Province: case study of car tourisms perspective / ภัทริยา ชัยศรีภัทริยา ชัยศรี
2548การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจร้านล้าง อัด ฉีดแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benafit analysis of a carcare business in Mueang District, Chiang Mai Province / สุรศักดิ์ วงศ์ปราโมทย์สุรศักดิ์ วงศ์ปราโมทย์
2549การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตน้ำประปาของสำนักงานประปาเชียงใหม่ = Cost structure analysis of provincial waterworks authority Chiang Mai / รุ่งนภา ส่งมหาชัยรุ่งนภา ส่งมหาชัย