Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 699 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยการบริการของโรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย / พีชญ์กันย์ เผ่าวัฒนาพีชญ์กันย์ เผ่าวัฒนา
2545ความต้องการของผู้ซื้อต่อการให้บริการการจำหน่ายทรัพย์กรรมสิทธิ์ธนาคารและทรัพย์ลูกหนี้มีปัญหา : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นิตยา มณีกาญจน์นิตยา มณีกาญจน์
2545ทัศนคติของพนักงานซ่อมบำรุงรักษาต่อการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / พงษ์สวัสดิ์ เรืองเดชาวิวัฒน์พงษ์สวัสดิ์ เรืองเดชาวิวัฒน์
2539ปัจจัยที่มีผลในการใช้สินเชื่อแพคกิ้งเครดิตเพื่อการส่งออก ของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ / ต่อศักดิ์ คำแสนต่อศักดิ์ คำแสน
2539โอกาสการลงทุนโรงงานทอผ้าพื้นเมืองในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ประสงค์ นิลบรรจงประสงค์ นิลบรรจง
2540อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นสามัญกลุ่มธนาคารพาณิชย์ / เชิดชัย วงษ์เมตตาเชิดชัย วงษ์เมตตา
2539การบริหารสินเชื่อเพื่อการเกษตร ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเชียงใหม่ / ธงชัย อมฤตธรรมธงชัย อมฤตธรรม
2540การลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / พิเชษฐ์ สิทธิสมบัติพิเชษฐ์ สิทธิสมบัติ
2539การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนตั้งศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสุโขทัย / นพดล ยศทวีนพดล ยศทวี
2541การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตน้ำเกลือในจังหวัดเชียงใหม่ / นงเยาว์ มัทนพันธ์นงเยาว์ มัทนพันธ์