Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 88 (Search time: 0.017 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อส่วนประสมการตลาด บริการของแผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services marketing mix of general outpatient department at Lanna Hospital, Chiang Mai Province / มรกต ธิยะสืบมรกต ธิยะสืบ
2555การปรับปรุงอัตราผลผลิตของกระบวนการเลเซอร์แผ่นซิลิกอนชิพ = Productivity improvement in LASER wafer silicon chip process / กาญจนา ธิปันกาญจนา ธิปัน
2552การประเมินการเพิ่มผลิตภาพของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง = Evolution of productivity enhancement of Thailand tobacco monopoly, Ministry of finance / กาญจนา ใจคำกาญจนา ใจคำ
2555ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อหลักสูตรของเอซีซีเอในประเทศไทย = Opinions of accountants in Chiang Mai Province towards ACCA Programs in Thailand / กมลวรรณ ศิริจันทร์ชื่นกมลวรรณ ศิริจันทร์ชื่น
2552ปัญหาจากการตรวจคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตในท้องที่สำนักงานสรรพกรภาค 8 = Problems from personal income tax refund audit sumitted through internet in Regional revenue office area 8 / สิราวรรณ ใจภิพักดิ์สิราวรรณ ใจภิพักดิ์
2555ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อสตรีในการซื้อเครื่องสาอางแต่งหน้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix affecting women towards buying facial make-up cosmetics in Mueang Chiang Mai District / กมลวรรณ จักรศรีกมลวรรณ จักรศรี
2555ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท เอิร์ธ ฟู๊ดส์ แมนูแฟคทอรี่ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร = Factors affecting engagement of employees at Earth Food Manufacturing Company Limited, Samut Sakhon Province / รัชจิฎา เสี่ยงบุญรัชจิฎา เสี่ยงบุญ
2555ความสำคัญของกระดานสนทนาออนไลน์ด้านความงามต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภค = Importance of online beauty forum towards consumer cosmetic buying decision process / ดวงหทัย กอหลวงดวงหทัย กอหลวง
2552ผลของการประยุกต์ร่างมาตรฐานการบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Effects of applying exposure draft of accounting standards of investment immovable peoperties in immovable property developing business listed in the Stock Market of Thailand / จันทร์จิรา รัตนวิทยากรณ์จันทร์จิรา รัตนวิทยากรณ์
2553กระบวนการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรนิกส์ แบบ SEO สำหรับเว็บไซต์บิวตี้เมโลดี = E-commerce website promotion process using Search Engine Optimization (SEO) for www.beauty-melody.com / ประสิทธิ์ อุทาเลิศประสิทธิ์ อุทาเลิศ