Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.015 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ปัจจัยที่มีผลต่อผู้หญิงอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซื้อชุดชั้นใน = Factors affecting women in Mueang Chiang Mai District towards buying female underwear / อรอัญชัน ธิดาเมืองอรอัญชัน ธิดาเมือง
2553พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมโฮมเมดของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consuming behavior towards home made ice cream of consumers in Mueang Chiang Mai District / เสาวนีย์ ไกรศรีพันธุ์เสาวนีย์ ไกรศรีพันธุ์
2553ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเรียนในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้บริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix factor affecting customer decision in selecting english courses at English Language Institutions in Mueang District Chiang Mai / ธศกร ดวงคำธศกร ดวงคำ
2553ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าเพศชายในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affection male customers towards selecting medical beauty clinics in Mueang Chiang Mai District / ศศิภา เดือนสว่างศศิภา เดือนสว่าง
2553ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ส่งออกในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกใช้บริการด้านการค้าต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ = Service marketing mix factors affecting decision of exporters in Mueang Chiang Mai District towards selecting international trade services from commercial banks / ชนนิกานต์ ปัญโญนันท์ชนนิกานต์ ปัญโญนันท์
2553ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผักไฮโดรโปนิกส์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumers attitudes towards hydroponic vegetables in Mueang Chiang Mai District / เจตพล คงดีเจตพล คงดี