Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 13 (Search time: 0.045 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภค ในอำเภอเมือง เชียงใหม่ ในการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ = Marketing mix factors affecting consumers in Mueang Chiang Mai district towards purchasing car batteries / สุรกฤษฏ์ นาทธราดลสุรกฤษฏ์ นาทธราดล
2553ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัท เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด = Customer satisfaction towards service marketing mix of real estate properties services of Chiang Mai Properties Co., Ltd. / จรรยา ยังเฟลโล่จรรยา ยังเฟลโล่
2554พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior in using movie theatre service in Amphoe Mueang Chiang Mai / พวงผกา ออมทรัพย์พวงผกา ออมทรัพย์
2555ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ ข้าวก่ำ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Opinion of consumers towards marketing mix of purple rice products in Mueang District, Chiang Mai Province / ฐิติพร จันทพัวศิริศิลป์ฐิติพร จันทพัวศิริศิลป์
2552ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตของประชากรในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Attitude of people towards blood donation in Amphoe Mueang Chiang Mai / โสภิดา เพชรสารกุลโสภิดา เพชรสารกุล
2551ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทติ่มซำ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting consumer selection of dim sum restaurants in Chiang Mai Municipality / วัฒนา รัตนเรืองรักษ์วัฒนา รัตนเรืองรักษ์
2551พฤติกรรมลูกค้าในการซื้อสินค้าตราเฉพาะของห้างเทสโก้ โลตัส ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer behavior towards purchasing house brand products of Tesco Lotus store in Amphoe Fang, Changwat Chiang Mai / ภัทราวดี ทิพยดี;"Customer behavior towards purchasing house brand products of Tesco Lotus store in Amphoe Fang, Changwat Chiang Mai"ภัทราวดี ทิพยดี
2551พฤติกรรมลูกค้าในการซื้อสินค้าตราเฉพาะของห้างเทสโก้ โลตัส ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer behavior towards purchasing house brand products of Tesco Lotus stores in Amphoe Mueang Chiang Mai / ฉัตรนภา เจริญพันธ์;"Customer behavior towards purchasing house brand products of Tesco Lotus stores in Amphoe Mueang Chiang Mai"ฉัตรนภา เจริญพันธ์
2551ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลการเลือกซื้อเครื่องดื่มชูกำลังของผู้ใช้แรงงาน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting energy drinks purchase decision of laborers in Mueang Chiang Mai District / คเชน เจียกขจรคเชน เจียกขจร
2552การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กโตของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing communication affecting consumer purchasing decision towards toddler milk powder in Amphoe Mueang Chiang Mai / ประภาพร ไชยชนะชมภูประภาพร ไชยชนะชมภู