Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 19 (Search time: 0.036 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีตรายี่ห้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Service marketing mix factors affecting consumers buying decisions of Brand Name computers in Bangkok metropolitan / มณีรัตน์ ก่อเกียรติตระกูลมณีรัตน์ ก่อเกียรติตระกูล
2548ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting consumers decision in selecting ready to drink fruit juice in Bangkok metropolitan / อินทิรารัตน์ บุณยรัตนกลินอินทิรารัตน์ บุณยรัตนกลิน
2547ความต้องการที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์กระดาษรองนั่งสุขภัณฑ์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร = Demand for marketing mix in paper toiler seat cover of consumer in Bangkok metropolitan area / อดิศักดิ์ ลือนามอดิศักดิ์ ลือนาม
2548ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำพริกแกงของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting consumers decision to purchase curry paste in Bangkok metropolitan / ชาญณรงค์ รอสูงเนินชาญณรงค์ รอสูงเนิน
2555ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ำยาล้างจาน = Marketing mix factors affecting consumers in Bangkok towards purchasing dishwashing liquid / วิโรจน์ ถาวรประชาวิโรจน์ ถาวรประชา
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Retailing mix factors affecting consumers buying decision of furniture in Bangkok metropolitan / ศิริ วงศ์ภาติกะเสรีศิริ วงศ์ภาติกะเสรี
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting consumers buying decision of frozen Ready-to-eat meals in Bangkok / อุทัย สายนิยมอุทัย สายนิยม
2554ปัจจัยที่มีส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานครในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์ = Marketing mix factors affecting working-aged consumers in Bangkok towards buying decision of functional drinks / ศุภสิทธิ์ จ่างใจมนต์ศุภสิทธิ์ จ่างใจมนต์
2551ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริหารที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแว่นตาจากร้านค้าแว่นตาเชนสโตร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Services marketing mix factors affecting customer decisions on purchasing of eyeglasses from optical-chain stores in Bangkok metropolitan / อโนชา เขียวลงยา;"Services marketing mix factors affecting customer decisions on purchasing of eyeglasses from optical-chain stores in Bangkok metropolitan"อโนชา เขียวลงยา
2551ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์การพิมพ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ์ในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting printing entrepreneur purchasing decision towards printing equipment in Bangkok metropolitan / พิสมัย เหล่าไทย;"Marketing mix factors affecting printing entrepreneur purchasing decision towards printing equipment in Bangkok metropolitan"พิสมัย เหล่าไทย