Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.038 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัท เจียงแอนด์ซันส์ (ประเทศไทย) จำกัด = Customers satisfaction towards services marketing mix of Jiang and Sons (Thailand) company limited / ชาญวิทย์ ตนันวิจิตรชาญวิทย์ ตนันวิจิตร
2554ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix factors of Toyota Leasing (Thailand) company limited, Chiang Mai Province / นันทรุต จันทรภัทรนันทรุต จันทรภัทร
2555ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อนักลงทุน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า = Service marketing mix factors affecting investors in Mueang Chiang Mai District towards investing in gold futures / กาญจนา วัฒนากูลกาญจนา วัฒนากูล
2555ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักลงทุนในการซื้อขายทองคำแท่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting investors towards trading gold bullion in Mueang Chiang Mai District / ธนัชชา วัฒนากูลธนัชชา วัฒนากูล
2551การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกบริการเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing communication affecting customer decision towards selecting deposite services of commercial banks in Mueang Chiang Mai district / วรรณภา ไพศาลตันติวงศ์;"Marketing communication affecting customer decision towards selecting deposite services of commercial banks in Mueang Chiang Mai district"วรรณภา ไพศาลตันติวงศ์
2551การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing communication affecting consumer decision to purchase ready-to-drink fruit juice in Mueang Chiang Mai District / ศศิกานต์ เกียรติไชยากรศศิกานต์ เกียรติไชยากร
2548ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อปลาสวยงามของร้านค้าปลีกปลาสวยงามในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting purchasing of ornamental fish by ornamental fish retail shops in Chiang Mai Province / พันแสง เรืองถิรเศรษฐ์พันแสง เรืองถิรเศรษฐ์
2551ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างจากห้างหุ้นส่วนจำกัดยุทธนาฮาร์ดแวร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customers buying decision towards construction materials of Yuthana Hardware Limited Partnership, Chiang Mai Province / ยุทธนา นฤนาทวงศ์สกุลยุทธนา นฤนาทวงศ์สกุล
2551ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเช่าห้องชุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Service marketing mix factors affecting Chiang Mai University undergraduate student selection of apartment rentals / สิทธิพงษ์ ไสยวงค์สิทธิพงษ์ ไสยวงค์
2548ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์แจกฟรีเพื่อการท่องเที่ยวของลูกค้าใน จังหวัดเชียงใหม่= The Marketing mix factors affecting customers decision towards advertising in free copy media for tourism in Chiang Mai Province / สุพิศ พุทธมีสุพิศ พุทธมี