Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.08 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2557ความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนหมุนเวียนกับราคาหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์; ดารณี ยมนา
25-Jul-2557ความสัมพันธ์ ระหว่างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; พลวุฒิ ตันติวัฒนกูล
2547การประเมินพฤติกรรมการตอบสนองเกินจริงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาใน 1 วัน ของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2546 / มนต์เดช ชุ่มอินทรจักร์มนต์เดช ชุ่มอินทรจักร์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการจ่ายเงินปันผลและอัตราการเติบโตของกำไรในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between dividend payout ratio and future earnings growth of listed Company on the Stock Exchange of Thailand / รัชนีพร แสนสุรินทร์รัชนีพร แสนสุรินทร์
2550ผลกระทบของการแตกหุ้นต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Effect of stock split towards the selling price of listed company's stocks on the stock exchange of Thailand / สุทธนุช พันธ์บรูณานนท์สุทธนุช พันธ์บรูณานนท์
2540ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สัจจพันธุ์ คุรุภากรณ์สัจจพันธุ์ คุรุภากรณ์
2549ความสัมพันธ์ของช่วงเวลาในการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกต่อประชาชน กับ ผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationships between the period of initial public offering and initial returns of common stocks listed in the Stock Exchange of Thailand / อัญชลี ใจใสอัญชลี ใจใส
2548การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์กับราคาหุ้นของกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 2000-2004 = Analysis of the relationship between economic value added and stock price for energy sector in the stock of Thailand during the year 2000-2004 / สุเวช ปิยะรัตนวัฒน์สุเวช ปิยะรัตนวัฒน์
2547ความผิดพลาดของการพยากรณ์ข้อมูลกำไรต่อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Errors of earnings per share forecast of listed company in The Stock Exchange of Thailand / พรทิพย์ ไทยประเสริฐพรทิพย์ ไทยประเสริฐ
2539ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ / พึงพิศ แก้วเพ็ชร์พึงพิศ แก้วเพ็ชร์