Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 33 (Search time: 0.048 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2557ความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนหมุนเวียนกับราคาหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์; ดารณี ยมนา
Dec-2557ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การเงินกับผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2545-2554ผศ.ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; ชลวรรฒ บุญมีสุข
May-2558ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของประธานบริหารกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; ปฏิพัทธ์ ไชยโย
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์ ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต; รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี; กนกกาญจน์ มาละวรรณา
25-Jul-2557ความสัมพันธ์ ระหว่างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; พลวุฒิ ตันติวัฒนกูล
2550การประเมินราคาใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นสามัญกลุ่ม SET 100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Warrant price evaluation of The SET 100 group on the stock exchange of Thailand / กนกวลี รัตนนัยน;"Warrant price evaluation of The SET 100 group on the stock exchange of Thailand"กนกวลี รัตนนัยน์
2555การศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2551 ถึง 2553 = Comparative study of directors' compensation of companies listed on the stock exchange of Thailand between 2008 to 2010 / สุวิสา ทะยะธงสุวิสา ทะยะธง
2555การศึกษาการปฏิบัติทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่องรายได้ของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Study of accounting practices in accordance with TAS18 (Bound Volume 2009), revenue of companies in real estate sector, The Stock exchange of Thailand / กิรณา ยี่สุ่นแซมกิรณา ยี่สุ่นแซม
2553การใช้แบบจำลองราคาสี่ปัจจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกลุ่มหลักทรัพย์ที่จัดตามอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นและอัตราส่วนราคาต่อกำไรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Study on using the four-factor pricing model to measure performance of portfolios constructed by growth rate of earnings per share and price-earnings ratio in the stock exchange of Thailand / จักรพงษ์ เกื้อวงศ์จักรพงษ์ เกื้อวงศ์
2555การศึกษาการปฏิบัติการทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A study of accounting practices in accordance with TAS No.24 [bound volume 2009], related party disclosure, of companies listed in agribusiness sector, The Stock Exchange of Thailand / กชพร ชูจิตร์กชพร ชูจิตร์