Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 49 (Search time: 0.02 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2557การประเมินผลการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลในอำเภอเมืองเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ชูศรี เที้ยศิริเพชร; เจนจิรา คำมา
Dec-2557ความพร้อมของผู้ทำบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช; ชมพู่ ฉัตรเผ่าพงศ์
May-2558ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนในภาคเหนือตอนบนต่อการใช้สารสนเทศทางบัญชีอาจารย์ ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต; วรรณา เทพฉิม
Dec-2557ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูนดุรยา สุขถมยา; นฤมล พรหมจักร์
Jun-2557ความรู้และความเข้าใจของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะอาจารย์ ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต; นภา จันทรา
2555การศึกษาการปฏิบัติทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่องรายได้ของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Study of accounting practices in accordance with TAS18 (Bound Volume 2009), revenue of companies in real estate sector, The Stock exchange of Thailand / กิรณา ยี่สุ่นแซมกิรณา ยี่สุ่นแซม
2550แนวทางในการจัดทำบัญชีและการเสียภาษีอากรของนักธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines on accounting preparation and tax payment for tourism businesses in Chiang Mai province / รสรินทร์ ลือชัยรสรินทร์ ลือชัย
2554ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน = Knowledge and understanding of secondary school students in Uttaradit Municipality towards household accounting / ประภาพร ทองอ่อนประภาพร ทองอ่อน
2555ความคิดเห็นของผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ต่อหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า = Opinions of Chiang Mai accounting firm owners in Chiang Mai towards quality certification criteria of accounting firm of department of business development / กาญจนา นันทพันธ์กาญจนา นันทพันธ์
2553แนวทางการควบคุมภายในทางการเงินและการบัญชีของหอพักในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Guidelines of financial and acconting internal control for dormitories at Rajamangala University of Technology Lanna / นฤมล คุ้มพงษ์นฤมล คุ้มพงษ์