Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 118 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Nov-2558ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5อาจารย์ ดร. วรัท วินิจ; ปริวรรธก์ บุณยาวีร์
2553ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ ตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองราชบุรี = Service marketing mix factors affecting credit facilitator selection for car buying in Amphoe Mueang Ratchaburi / อรวรรณ สุทธิศักดิ์ศรีอรวรรณ สุทธิศักดิ์ศรี
2553การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อส้มสายน้ำผึ้งระหว่างผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร = Comparison purchasing honey tangerines dexision process between consumers in Chiang Mai Province and Bangkok / อิทธิพนธ์ ปิ่นน้ำอิทธิพนธ์ ปิ่นน้ำ
2553ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการดำเนินการทางการตลาดของร้านค้าวัสดุก่อสร้างในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer opinions towards marketing operation of construction material and equipment stores in Hang Dong District, Chiang Mai Province / บดินทร์ ชัยรัตบดินทร์ ชัยรัต
2553ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกเช่าห้องชุดของชาวยุโรปและ อเมริกันที่พักอาศัยในย่านธุรกิจอำเภอเมือง เชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting Europeans and Americans selection of condominium rentals in Business Area, Mueang Chiang Mai District / กาญจนธัช สุวรรณ์กาญจนธัช สุวรรณ์
2553ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดร้านมั้งกี้คลับ ผับแอนด์เรสทัวรองท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of Monkey Club Pub & Restaurant in Mueang Chiang Mai District / จิตติพร นิ่มสุวรรณ์จิตติพร นิ่มสุวรรณ์
2553ความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท จักรราชมารืเก็ตติ้ง จำกัด = Retailer satisfaction towards marketing mix of Jakkaras Marketing Company Limited / ดรุณี วงศ์ปิงดรุณี วงศ์ปิง
2553ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ ตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์แบบรายเดือนซึ่งตั้งอยู่ใน อำเภอเมืองสมุทรปราการ = Servic marketing mix factor affecting consumer decision towards renting a monthly apartement in Amphoe Mueang Samut Prakan / ทัศนีย์ พวงสุดรักทัศนีย์ พวงสุดรัก
2553ปัจจัยที่มีผลต่อผู้เช่าในการตัดสินใจเช่าห้องพักรายเดือนในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทราสาคร = Services marketing mix factors affecting selection of renting monthly rental resident in Krathum Baen District, Samut Sakhon Province / นิมนต์พร ผลดีนิมนต์พร ผลดี
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพานิชยืในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม = Service marketing mix factors affecting decision on using personal Loan Service of Non-banks in Mueang District, Nakhon Pathom Province / สุภาพ โชคปมิตต์กานนท์สุภาพ โชคปมิตต์กานนท์