Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 22 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer buying behavior towards second hand electrical appliances in Chiang Mai municipality, Chiang Mai province / วงกต โอวาทสกุลวงกต โอวาทสกุล
2547ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการห้องปฏิบัติการทันตกรรมของคลินิกทันตกรรมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the selection of laboratory of dental clinics in Mueang district, Chiang Mai province / จักรพรรณ คำใจจักรพรรณ คำใจ
2547การตัดสินใจซื้อน้ำมันเครื่องรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Buyers' purchasing decisions for engine oils of car users in Mueang district, Chiang Mai province / ธารทิพย์ จันทรักษ์ธารทิพย์ จันทรักษ์
2547ปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้สำหรับระบบดิจิทัล จีเอสเอ็ม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors effecting buyer's decision of selecting the digital GSM system mobile telephone in Muang District, Chiang Mai Province / องอาจ ดอกไม้แก้วองอาจ ดอกไม้แก้ว
2547พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อสิน ค้าจากธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม่ / กรานต์จนรักษ์ อุทัยไกรรักษ์กรานต์จนรักษ์ อุทัยไกรรักษ์
2547พฤติกรรมการซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศุภฤกษ์ ธนะสารศุภฤกษ์ ธนะสาร
2547การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการซื้อเครื่องปรับอากาศจากร้านค้าปลีกเฉพาะและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / มโนชย์ แก้วดำมโนชย์ แก้วดำ
2549พฤติกรรมการซื้อข้าวสารของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in purchasing polished rice in Chiang Mai Municipality, Chiang Mai province / ชมพูนุช มีเงินทอง;"Consumer behavior in purchasing polished rice in Chiang Mai Municipality, Chiang Mai province"ชมพูนุช มีเงินทอง
2547กระบวนการตัดสินใจซื้อลำไยสด : กรณีศึกษาเปรียบเทียบผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร = Purchasing decision of fresh Longan: a comparative study of consumers in Chiang Mai and Bangkok / รสรินทร์ คำมารุณรสรินทร์ คำมารุณ
2547พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบการชำระค่าบริการล่วงหน้าในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior of using prepaid mobile telephone system in Mueang District, Chiang Mai Province / รติรส สัมพันธ์รติรส สัมพันธ์