Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.046 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการเลือกร้านกาแฟคั่วบดของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing communication influencing selection of roasted and ground coffee shops of consumers in Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / ฐจิตรา สรรพกิจฐจิตรา สรรพกิจ
2547ปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้สำหรับระบบดิจิทัล จีเอสเอ็ม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors effecting buyer's decision of selecting the digital GSM system mobile telephone in Muang District, Chiang Mai Province / องอาจ ดอกไม้แก้วองอาจ ดอกไม้แก้ว
2547พฤติกรรมการซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศุภฤกษ์ ธนะสารศุภฤกษ์ ธนะสาร
2547รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ชายวัยทำงาน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Lifestyles of adult males in Mueang District, Chiang Mai Province / วรางคณา มาตาวรางคณา มาตา
2547การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการซื้อเครื่องปรับอากาศจากร้านค้าปลีกเฉพาะและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / มโนชย์ แก้วดำมโนชย์ แก้วดำ
2547ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของร้านกาแฟและอาหารแบล็คแคนยอนในจังหวัดเชียงใหม่= Customers' satisfaction towards the services of Black Canyon coffee houses and restaurants in Changwat Chiang Mai / อุศนา ศิริเอกอุศนา ศิริเอก
2548การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing communication influencing selection of ready to drink Green Tea products of consumers in Mueang District, Chiang Mai province / ศิรินภา บุญมาศิรินภา บุญมา
2547ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกซื้อระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = purchase of mobile telephone system in Mueang District, Chiang Mai Province / สรายุทธ์ สิริธนากิจสรายุทธ์ สิริธนากิจ
2547กระบวนการตัดสินใจซื้อลำไยสด : กรณีศึกษาเปรียบเทียบผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร = Purchasing decision of fresh Longan: a comparative study of consumers in Chiang Mai and Bangkok / รสรินทร์ คำมารุณรสรินทร์ คำมารุณ
2548ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumers purchasing decision on wooden furniture in Chiang Mai / มิ่งขวัญ วิมลสันติโรจน์มิ่งขวัญ วิมลสันติโรจน์