Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.046 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อทองรูปพรรณของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Factors influencing the purchasing of gold ornaments by employees in the Northern region industrial estate / เสาวลักษณ์ ผัดคำมูล;"Factors influencing the purchasing of gold ornaments by employees in the Northern region industrial estate"เสาวลักษณ์ ผัดคำมูล
2548ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจดูแลรักษารถยนต์ ของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = The Services marketing mix factors affecting the selection towards car care services of employees in Northern region Industrial Estate, Lamphun Province / รัชฎาภรณ์ ทาระวรรณรัชฎาภรณ์ ทาระวรรณ
2548ปัญหาการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีสำหรับธุรกิจ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Net profit calculating problems for tax paying of investment promotion business in northern region industrial estate in Lamphun province / นันทิยา อินบุรีนันทิยา อินบุรี
2548ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกตัวแทนออกของของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Services marketing mix factors affecting the selection of custom brokers for companies in The Northern Region Industrial Estate Lamphun Province / นิดา สุราสานิดา สุราสา
2549ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงานในส่วนสำนักงานของบริษัทญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Motivation factors of administrative staff in Japanese Organization in Northern Region Industrial Estate / วันทนา ทาตาลวันทนา ทาตาล
2548ความต้องการแรงงานแบบจ้างเหมาจากภายนอกของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Demand for outsource labor of manufacturers in the Northern Region Industrial Estate / ช่อทิพย์ แดงใจช่อทิพย์ แดงใจ
2548ปัจจัยจูงใจในการทำงานของวิศวกรในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Working employee motivation factors influencing of engineers at the Northern Region Industrial Estate Lamphun Province / กิตติคุณ รัชฎามาศกิตติคุณ รัชฎามาศ
2541ความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / กนกรัตน์ กานันชัยกนกรัตน์ กานันชัย
2549พฤติกรรมของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ในการใช้สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ = Consumer behavior towards the use of non-bank personal loans of employees in The Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / สิริจันทร์ วงค์แก้วสิริจันทร์ วงค์แก้ว
2549ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Factors affecting the organizational commitment of the electronic industrial employees in Northern Region Industrial Estate / สุรารักษ์ ศักดิ์ธรรมเจริญสุรารักษ์ ศักดิ์ธรรมเจริญ