Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 59 (Search time: 0.017 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2538ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900 ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ / กฤษฎา ทวีประศาสน์กฤษฎา ทวีประศาสน์
2537พฤติกรรมการซื้อเทปเพลงสากลลิขสิทธิ์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ / ปิยะ ธนกาญจน์ปิยะ ธนกาญจน์
2550ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านของผู้บริโภคในโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting the consumer's decision to purcase a house in a housing estate in Chiang Mai Province / จักรพันธ์ ศิริจันทรพงค์จักรพันธ์ ศิริจันทรพงค์
2547การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการเลือกร้านกาแฟคั่วบดของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing communication influencing selection of roasted and ground coffee shops of consumers in Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / ฐจิตรา สรรพกิจฐจิตรา สรรพกิจ
2547ปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้สำหรับระบบดิจิทัล จีเอสเอ็ม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors effecting buyer's decision of selecting the digital GSM system mobile telephone in Muang District, Chiang Mai Province / องอาจ ดอกไม้แก้วองอาจ ดอกไม้แก้ว
2547พฤติกรรมการซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศุภฤกษ์ ธนะสารศุภฤกษ์ ธนะสาร
2547รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ชายวัยทำงาน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Lifestyles of adult males in Mueang District, Chiang Mai Province / วรางคณา มาตาวรางคณา มาตา
2547การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการซื้อเครื่องปรับอากาศจากร้านค้าปลีกเฉพาะและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / มโนชย์ แก้วดำมโนชย์ แก้วดำ
2547ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของร้านกาแฟและอาหารแบล็คแคนยอนในจังหวัดเชียงใหม่= Customers' satisfaction towards the services of Black Canyon coffee houses and restaurants in Changwat Chiang Mai / อุศนา ศิริเอกอุศนา ศิริเอก
2548การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing communication influencing selection of ready to drink Green Tea products of consumers in Mueang District, Chiang Mai province / ศิรินภา บุญมาศิรินภา บุญมา