Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 40 (Search time: 0.055 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2558การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ร้านไปรษณีย์เอกชน ในอำเภอเมืองสมุทรสาครรองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล; ฤทธิชัย ศรีโปฎก
Jun-2557การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการโรงงานผลิตน้ำดื่มในอำเภอเมืองเชียงใหม่เขมกร ไชยประสิทธิ์; คุณาพร โตไพบูลย์
May-2558การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจห้องเช่าในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูนปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์; กรวรรณ แสงบุญเรือง
May-2558การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจที่พำนักระยะยาวสำหรับผู้เกษียณอายุชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์; อรรถวุฒิ เรืองตรานนท์
2550การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการหอพักในตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Feasibility study on the investment of a rental in a posidentail apartment building Tambol Patan Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / ชัชชัย วรกิติสรณ์ชัชชัย วรกิติสรณ์
May-2558การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจรถยนต์มือสองในอำเภอเมืองลำปางรวี ลงกานี; จาตุรนต์ อิทธิประภากุล
2547การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการการลงทุนหอพักในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร = The feasibility study on the investment of rental apartment project in Ladproa district, Bangkok / สมาน ทิพรัตนราภรณ์สมาน ทิพรัตนราภรณ์
2547การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนจัดตั้งบริษัทบริการทำความสะอาดบ้านในเขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร / ศานติพงษ์ ยิ้มกิจบริหารศานติพงษ์ ยิ้มกิจบริหาร
2547การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนปลูกดาวเรืองในจังหวัดเพชรบุรี = A Feasibility study of marigolds farm investment in Phetchaburi Province / รุ้งเพ็ชร วิลาวัณย์วจีรุ้งเพ็ชร วิลาวัณย์วจี
2555ความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนสัมพันธ์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ในประเทศไทย = Knowledge and understanding of investor relations of listed companies in the stock exchange of Thailand towards applying international financial reporting standard in Thailand / ผุสรัตน์ อินทร์ต๊ะสืบผุสรัตน์ อินทร์ต๊ะสืบ