Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 39 (Search time: 0.017 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2538ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900 ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ / กฤษฎา ทวีประศาสน์กฤษฎา ทวีประศาสน์
2537พฤติกรรมการซื้อเทปเพลงสากลลิขสิทธิ์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ / ปิยะ ธนกาญจน์ปิยะ ธนกาญจน์
2538ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พรรณนุช นาขวาพรรณนุช นาขวา
2537ความรู้ความเข้าใจของผู้เสียภาษีที่มีต่อภาษีเงินได้นิติบุคคลในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อนุช ชูเชิญอนุช ชูเชิญ
2537การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานรัฐบาลในจังหวัดเชียงใหม่ / พรทิพย์ วรพิทยาภรณ์พรทิพย์ วรพิทยาภรณ์
2535ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อการส่งออกของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / รุ่งโรจน์ โพธิ์วิจิตรรุ่งโรจน์ โพธิ์วิจิตร
2535ศึกษาการทำกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานของธุรกิจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุชิน รัตนมีชัยสุชิน รัตนมีชัย
2536ความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ
2535ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / วีระยุทธ เศรษฐเสถียรวีระยุทธ เศรษฐเสถียร
2536ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ทัศนีย์ ตั้งอารมณ์สุขทัศนีย์ ตั้งอารมณ์สุข