Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 2826 (Search time: 0.021 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2015ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)รองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล; ปิยะวรรณ โรจน์เขษมศรี
Aug-2015ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อส่วนประสมการตลาดของร้านกาแฟในอำเภอเมืองสมุทรสงครามรองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ; สุวพัชร สุรเชษฐพงษ์
Aug-2558พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครในการซื้อทองรูปพรรณอาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; อัจฉรา ยมจันทร์
Aug-2558ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาครที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านค้าปลีกสมัยใหม่อาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; ณัฐภัทร ดีกระจ่าง
May-2558ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองลายภูเขาของกลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต; วีรนันท์ พาวดี
Dec-2557ความพร้อมของผู้ทำบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช; ชมพู่ ฉัตรเผ่าพงศ์
Apr-2015ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าปลีกในการ ซื้ออะไหล่รถยนต์จากห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ยนต์ศิลป์ จังหวัดลำปางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา; สุนทร วุฒิศิริศาสตร์
May-2015การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินรองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา ตันติประภา; รุ่งโรจน์ ฉางข้าวพรม
Feb-2015พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิลใน อำเภอเมืองเชียงใหม่รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์; ปิยะนันท์ สุคันธปรีย์
2557การวัดระดับอุปนิสัยของบุคลากรบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูงชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; ธัชกร ปภัสชาญสกุล