Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 2611-2615 of 2615 (Search time: 0.011 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองลำปางในการซื้อผักปลอดสารพิษจิราวรรณ ฉายสุวรรณ; ภัทรา สุรินทร์วงศ์
2557ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จำกัดวรรณัย สายประเสริฐ; เพชรดารินทร์ แซ่หลู่
2557ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ใช้รถเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ในการตัดสินใจซื้อแบตเตอรี่รถยนต์นฤมล กิมภากรณ์; พิธาวัชร์ อภิโชติทวีฉัตร์
2557คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้แทนยาในเขตภาคเหนือของบริษัทยาในประเทศอรพิณ สันติธีรากุล; ปฐมพงศ์ ชูสกุลพัฒนา
Dec-2557พฤติกรรมของสตรีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้ถุงผ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมอรชร มณีสงฆ์; ปาริฉัตร ชมภูรัตน์