Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 109 (Search time: 0.06 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพบริการขนส่งสินค้าของบริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด = Customer satisfaction towards transportation service quality of Chaipattana transportation Chiangmai Company Limited / ประพันธ์ แต่งสกุลสุวรรณประพันธ์ แต่งสกุลสุวรรณ
2553ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services of Pantip Plaza Chiang Mai / ภูมิกนก อริยนานาภูมิกนก อริยนานา
2554พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าเฉพาะในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards purchasing house brand products at hypermarketsจารุมาศ โต๊ะถม
2552พฤติกรรมลูกค้าในการซื้อที่นอนคุณภาพสูงของร้านบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer behavior towards buying high quality mattress of Bansuay Furniture Center, Chiang Mai Province / เจริญ สิริโสภณพณิชเจริญ สิริโสภณพณิช
2552ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์ไม้ทาสีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer demand towards painted wood furniture in Mueang Chiang Mai District / วีระยา ลักขณาวัฏวีระยา ลักขณาวัฏ
2552พฤติกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการซื้อเครื่องประดับ = Behavior of Chiang Mai University undergraduate students towards buying jewelry / สมภพ สุคนธสรรพ์สมภพ สุคนธสรรพ์
2554พฤติกรรมของผู้บริโภคชายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า = Behavior of male consumers in Mueang Chiang Mai District toward buying facial skin care products / วสันต์ จันทรัตน์วสันต์ จันทรัตน์
2550ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อไข่ไก่ของคนกลางในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting egg purchasing of middlemen in Chiang Mai province / พชรพล รื่นภิรมยพชรพล รื่นภิรมย์
2551พฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางมิสทีนที่มีสารสกัดจากธรรมชาติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior of using mistine consmetics products containing natural extract in Mueang Chiang Mai District / ศศิประภา ดวงสุรินทร์ศศิประภา ดวงสุรินทร์
2552พฤติกรรมการซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Purchasing behavior of foreign tourists towards artificial flowers in Chiang Mai province / วรัชญา จันทรประภาพรวรัชญา จันทรประภาพร