Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 101-109 of 109 (Search time: 0.068 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Lifestyles of graduate students of Faculty of Business Administration, Chiang Mai University / สุชาดา จันทรมณีสุชาดา จันทรมณี
2551พฤติกรรมลูกค้าธุรกิจในการจ้างออแกไนเซอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Business customer behavior towards employing an organizer in Chiang Mai Province / วรินญา ศรีวาลัยวรินญา ศรีวาลัย
2554ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อคนวัยทำงานในการเลือกสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในจังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting people in working ages towards choosing artificial-grass football fields for rent in Chiang Mai province / อาทิตยา พาหิรัญอาทิตยา พาหิรัญ
2554ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านคาร์แคร์เอฟาสธ์ 22 = Customer satisfaction towards service marketing mix of A-Fast 22 Car Care / มัณฑวิชญ์ ชมัมพรมัณฑวิชญ์ ชมัมพร
2554พฤติกรรมของข้าราชการสตรีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าฝ้ายพื้นเมือง= Behavior of female government officers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing finished local cotton garments / จิราภรณ์ บุญหลีจิราภรณ์ บุญหลี
2550พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลไม้สดตัดแต่งในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in dicision making to purchase cut fruits in modern trades in Chiang Mai Province / อาทิตย์ อุทธวังอาทิตย์ อุทธวัง
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโยเกิร์ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting yoghurt purchasing of undergraduate students in Chiang Mai University / ชานุวัฒน์ ตาวินโน;" Marketing mix factors affecting yoghurt purchasing of undergraduate students in Chiang Mai University"ชานุวัฒน์ ตาวินโน
2553ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของร้านช่างทองแอร์ เซอร์วิส ในจังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality of Changthong Air Service Shop in Chiang Mai Province / พิรุณ สันกลกิจพิรุณ สันกลกิจ
2550ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องรับบัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customer decision on using the electric data capture service of bank of Ayudhya public company limited in Mueang District, Chiang Mai Province / พรรณรวี จตุพศพรรณรวี จตุพศ