Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 109 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกร้านอาหารเกาหลีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior selecting Korean Restaurants in Ampho Mueang Chiang Mai / สิรินทิพย์ หอมขจรสิรินทิพย์ หอมขจร
2553ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัท เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด = Customer satisfaction towards service marketing mix of real estate properties services of Chiang Mai Properties Co., Ltd. / จรรยา ยังเฟลโล่จรรยา ยังเฟลโล่
2547ปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้สำหรับระบบดิจิทัล จีเอสเอ็ม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors effecting buyer's decision of selecting the digital GSM system mobile telephone in Muang District, Chiang Mai Province / องอาจ ดอกไม้แก้วองอาจ ดอกไม้แก้ว
2547พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อสิน ค้าจากธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม่ / กรานต์จนรักษ์ อุทัยไกรรักษ์กรานต์จนรักษ์ อุทัยไกรรักษ์
2547พฤติกรรมการซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศุภฤกษ์ ธนะสารศุภฤกษ์ ธนะสาร
2547การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการซื้อเครื่องปรับอากาศจากร้านค้าปลีกเฉพาะและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / มโนชย์ แก้วดำมโนชย์ แก้วดำ
2549พฤติกรรมการซื้อข้าวสารของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in purchasing polished rice in Chiang Mai Municipality, Chiang Mai province / ชมพูนุช มีเงินทอง;"Consumer behavior in purchasing polished rice in Chiang Mai Municipality, Chiang Mai province"ชมพูนุช มีเงินทอง
2547กระบวนการตัดสินใจซื้อลำไยสด : กรณีศึกษาเปรียบเทียบผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร = Purchasing decision of fresh Longan: a comparative study of consumers in Chiang Mai and Bangkok / รสรินทร์ คำมารุณรสรินทร์ คำมารุณ
2547พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบการชำระค่าบริการล่วงหน้าในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior of using prepaid mobile telephone system in Mueang District, Chiang Mai Province / รติรส สัมพันธ์รติรส สัมพันธ์
2548ทัศนคติต่อการบริโภคเนื้อจระเข้ของผู้บริโภค ในจังหวัดเชียงใหม่ = Attitude toward concumption crocodile meat of consumers in Chiang Mai province / กชกร ธรรมมิโกมินทร์กชกร ธรรมมิโกมินทร์