Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 421-428 of 428 (Search time: 0.017 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting comsumers decision on purchasing bakery in Mueang District, Chiang Mai Province / ตุลเกตุ บุญถนอมตุลเกตุ บุญถนอม
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโยเกิร์ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting yoghurt purchasing of undergraduate students in Chiang Mai University / ชานุวัฒน์ ตาวินโน;" Marketing mix factors affecting yoghurt purchasing of undergraduate students in Chiang Mai University"ชานุวัฒน์ ตาวินโน
2550ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการสื่อสารการตลาดของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง = Student attitudes toward marketing communication of the Lampang Science Center for Education / อังคณา ธรรมสิทธิ์อังคณา ธรรมสิทธิ์
2554ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพนักงานขายในการเลือกใช้บริการโรงแรมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting sale representatives towards selecting hotels in Mueang Chiang Mai District / วิจิตร ชัยพฤกษ์เจริญวิจิตร ชัยพฤกษ์เจริญ
2553ความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด = Corporate - customer satisfaction towards marketing mix factors of Piboon Concrete Company Limited / นุสรา อุดลนุสรา อุดล
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมปังโฮลวีทของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting comsumers'decision on purchasing whole wheat bread in Mueang District, Chiang Mai Province / ยุพาพิศ อินทร์เฉลียวยุพาพิศ อินทร์เฉลียว
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราดอยคำ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting on comsumers' decision in purchasing Doi Kham products in Mueang District, Chiang Mai Province / ปรีชา มีนาคปรีชา มีนาค
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับธนาคารแห่งประเทศไทยของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Services marketing mix factors influencing customers in the selection of personal loans from non-banking financial institutions in Mueang district, Chiang Mai Province / สมพล วิสมิตะนันทน์สมพล วิสมิตะนันทน์