Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 2616 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2558การตัดสินใจของผู้รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยในอําเภอเมือง เชียงใหม่ในการเลือกชุดฝักบัวอาบน้ำโดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลําดับชั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา; ศศิเลขา ปวงปัน
Feb-2559ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ในการตัดสินใจซื้ออาหารทะเล แช่แข็งอาจารย์ ดร.วรัท วินิจ; กรชิญา ภู่วิจิตรวราภรณ์
2557การพัฒนาระบบบัญชีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ชูศรี เที้ยศิริเพชร; นภาพร เคลื่อนเพชร
2557ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมนทิพย์ ตั้งเอกจิต; จุฬาลักษณ์ เพ็ญธง
2557การประเมินระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ นครลานนาเดินรถ จำกัดอรรถพงศ์ พีระเชื้อ; เพลินพิศ วิรุฬห์สิงห์
2557ปัญหาการจัดทำบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่ชูศรี เที้ยศิริเพชร; กรวิภา ปัญญาคำ
2557พฤติกรรมของมารดาต่อการซื้อสินค้าสำหรับเด็กปฐมวัยผ่านสื่อออนไลน์จิราวรรณ ฉายสุวรรณ; รัชดาวรรณ สังข์คำภาร์
2557ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ บริษัท สีสันเอเจนซี่ จำกัดโรจนา ธรรมจินดา; มัสฤณ จิรัฐติพงษ์
8-Dec-2557ส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผู้หญิงวัยทำงาน ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์อาจารย์ ดร.ธันยานี โพธิสาร; นัยรัตน์ ตันตราสืบ
Mar-2558พฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการ ตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแบบซองรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา; รัชวรรณ สามนปาล