Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 77 (Search time: 0.059 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ความคิดเห็นของผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ต่อหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า = Opinions of Chiang Mai accounting firm owners in Chiang Mai towards quality certification criteria of accounting firm of department of business development / กาญจนา นันทพันธ์กาญจนา นันทพันธ์
2553แนวทางการควบคุมภายในทางการเงินและการบัญชีของหอพักในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Guidelines of financial and acconting internal control for dormitories at Rajamangala University of Technology Lanna / นฤมล คุ้มพงษ์นฤมล คุ้มพงษ์
2554แนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในของระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านศรีพันต้น อำเภอเมืองน่าน = Guidelines for improving internal control of accounting system of Si Phan Ton Village Fund, Mueang Nan District / สกาวรัตน์ กลายเพทสกาวรัตน์ กลายเพท
2554ปัญหาด้านการจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Accounting and internal control problems of Chom Thong District's Village and urban community funds / ธิดาพร อินชุมธิดาพร อินชุม
2554แนวทางการตรวจสอบภายในด้านบัญชีและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Guidelines for accounting and financial internal audit of subdistrict organization administrations in Mae Suai District, Chiang Rai Province / พีรันธร ท้าวคำพีรันธร ท้าวคำ
2553ปัญหาด้านการจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Accounting and international control problems of Production Saving Fund Group in Phan District, Chiang Mai Province / กรวิกา อรินใจกรวิกา อรินใจ
2555ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารออมสินเขตภาค 7 ต่อสารสนเทศทางการบัญชีของระบบซีบีเอส = Opinions of employees of The Government Savings Bank region 7 towards CBS / อรอุมา โชติเขียวอรอุมา โชติเขียว
2554แนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในทางการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ภาคการเกษตรของพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 = Guidelines for improving internal accounting and financial control for agricultural sector cooperatives within Cooperative Auditing Office Region 6 / อัญชลี ตติยนันตกุลอัญชลี ตติยนันตกุล
2555ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรด้านงานงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีต่อระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Knowledge and understanding of budget, inventory, finance and accounting staff towards enterprise resource planning of Rajamangala University of Technology Lanna / ขวัญเรือน พิศเพ็งขวัญเรือน พิศเพ็ง
2552ปัญหาการจัดทำบัญชีของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems with bookkeeping of agricultural cooperative in Chiangmai Province / รจนา ชิตทะวงค์รจนา ชิตทะวงค์