Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 271-275 of 275 (Search time: 0.021 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการสื่อสารการตลาดของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง = Student attitudes toward marketing communication of the Lampang Science Center for Education / อังคณา ธรรมสิทธิ์อังคณา ธรรมสิทธิ์
2553ความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด = Corporate - customer satisfaction towards marketing mix factors of Piboon Concrete Company Limited / นุสรา อุดลนุสรา อุดล
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมปังโฮลวีทของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting comsumers'decision on purchasing whole wheat bread in Mueang District, Chiang Mai Province / ยุพาพิศ อินทร์เฉลียวยุพาพิศ อินทร์เฉลียว
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราดอยคำ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting on comsumers' decision in purchasing Doi Kham products in Mueang District, Chiang Mai Province / ปรีชา มีนาคปรีชา มีนาค
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับธนาคารแห่งประเทศไทยของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Services marketing mix factors influencing customers in the selection of personal loans from non-banking financial institutions in Mueang district, Chiang Mai Province / สมพล วิสมิตะนันทน์สมพล วิสมิตะนันทน์