Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช / อโณทัย วีระพงษ์สุชาติอโณทัย วีระพงษ์สุชาติ
2541ภาพลักษณ์พยาบาลของสาธารณชน / พูนพิลาศ โรจนสุพจน์พูนพิลาศ โรจนสุพจน์
2545ประสบการณ์การได้รับการกระจายอำนาจของพยาบาลวิชาชีพ / ยุพิณ เกตุดียุพิณ เกตุดี
2543ความเครียดในงานของพยาบาลประจำการ และรูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ศิริพร วิญญรัตน์ศิริพร วิญญรัตน์
2544การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลลำปาง / ชนกพร อุตตะมะชนกพร อุตตะมะ
2544การจัดการภาวะเสี่ยงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชลอ น้อยเผ่าชลอ น้อยเผ่า
2544พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน / พร บุญมีพร บุญมี
2545ความต้องการของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จามจุรีย์ เลิศจันทร์จามจุรีย์ เลิศจันทร์
2544ความต้องการของพยาบาลโรงพยาบาลลำปางในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / สมพร เลิศวิริยเสถียรสมพร เลิศวิริยเสถียร
2544การปฏิบัติบทบาทวิชาชีพของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ / วรรณิภา เหนียวแน่นวรรณิภา เหนียวแน่น