Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 17 (Search time: 0.063 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช / อโณทัย วีระพงษ์สุชาติอโณทัย วีระพงษ์สุชาติ
1996Knowledge and practice of nurses regarding nosocomial infection control in two teaching hospitals of China / Li XiaolingLi, Xiaoling
1996Learning needs of myocardial infarction patients as perceived by patients and nurses / Li ZhengLi, Zheng
2541ภาพลักษณ์พยาบาลของสาธารณชน / พูนพิลาศ โรจนสุพจน์พูนพิลาศ โรจนสุพจน์
2545ประสบการณ์การได้รับการกระจายอำนาจของพยาบาลวิชาชีพ / ยุพิณ เกตุดียุพิณ เกตุดี
2543ความเครียดในงานของพยาบาลประจำการ และรูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ศิริพร วิญญรัตน์ศิริพร วิญญรัตน์
2544การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลลำปาง / ชนกพร อุตตะมะชนกพร อุตตะมะ
2544การจัดการภาวะเสี่ยงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชลอ น้อยเผ่าชลอ น้อยเผ่า
2544พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน / พร บุญมีพร บุญมี
2545ความต้องการของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จามจุรีย์ เลิศจันทร์จามจุรีย์ เลิศจันทร์