Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในสถานเลี้ยงเด็กกลางวันในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / วลัยลักษณ์ ขันทาวลัยลักษณ์ ขันทา
2546การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในบุคลากรสุขภาพ = Development of quality indicators for prevention and control of infection in health personnel / นงนภัส แดงฉ่ำนงนภัส แดงฉ่ำ
2546การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน = Development of quality indicators for standard precautions practice / จันทร ธูปบูชาจันทร ธูปบูชา
2543ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้เกี่ยวกับการแยกผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล / สุรีรักษ์ อจลพงศ์สุรีรักษ์ อจลพงศ์
2546การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด = Development of quality indicators for prevention and control pf surgical site infection / สุกัญญา งามสกุลรัตน์สุกัญญา งามสกุลรัตน์
2546การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากการใส่คาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง = Development of quality indicators for prevention and control of central venous catheter-related infection / สุกัญญา มีศิริสุกัญญา มีศิริ
2551ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพและอุบัติการณ์การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการใส่คาสายสวนปัสสาวะในโรงพยาบาลทั่วไป = Effects of evidence-based practice promotion for infection prevention on practices among healthcare personnel and incidence of catheter-associated urinary tract infections in a general Hospital / ปิยะพรรณ วงศ์ทาปิยะพรรณ วงศ์ทา
2544ผลของการใช้โปรแกรมควบคุมการติดเชื้อต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลจากการคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางในผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม / จันทร์บาน ราชคมจันทร์บาน ราชคม
2544ผลของการเสนอตัวแบบต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ / นันทนา นุ่นงามนันทนา นุ่นงาม
2553ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพในการป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ =Effect of information provision using video media on professional nurses' knowledge and practice in prevention of intravenous infusion related infections / อารีรัตน์ คงตันอารีรัตน์ คงตัน